Virtual football. VSL. International (2x15 mins) ยท 15

1st half 3'

Panama (V)
USA (V)

0

0

1

4.35

4.42

X

3.75

3.81

2

1.60

1.62

1st half 3'

England (V)
Chile (V)

0

0

1

1.35

1.37

X

4.00

4.06

2

6.00

6.10

1st half 3'

Peru (V)
Turkey (V)

0

0

1

2.05

2.08

X

3.25

3.30

2

2.87

2.91

1st half 3'

Denmark (V)
Costa Rica (V)

0

0

1

1.82

1.85

X

3.50

3.56

2

3.25

3.30

1st half 3'

Netherlands (V)
Uruguay (V)

0

0

1

2.05

2.08

X

3.25

3.30

2

2.87

2.91

1st half 3'

Ecuador (V)
Colombia (V)

0

0

1

2.50

2.54

X

3.25

3.30

2

2.30

2.34

1st half 3'

Czech Republic (V)
Croatia (V)

0

0

1

2.10

2.13

X

3.25

3.30

2

2.75

2.79

1st half 3'

Serbia (V)
Albania (V)

0

0

1

1.90

1.93

X

3.25

3.30

2

3.25

3.30

1st half 3'

Paraguay (V)
Ukraine (V)

0

0

1

2.20

2.23

X

3.25

3.30

2

2.60

2.64

1st half 3'

France (V)
Canada (V)

0

0

1

1.35

1.37

X

4.00

4.06

2

6.00

6.10

1st half 3'

Scotland (V)
Slovakia (V)

0

0

1

1.95

1.98

X

3.25

3.30

2

3.10

3.15

1st half 3'

Romania (V)
Slovenia (V)

0

0

1

2.00

2.03

X

3.25

3.30

2

3.00

3.05

1st half 3'

Portugal (V)
Spain (V)

0

0

1

2.05

2.08

X

3.25

3.30

2

3.00

3.05

1st half 3'

Poland (V)
Switzerland (V)

0

0

1

2.10

2.13

X

3.25

3.30

2

2.87

2.91

1st half 3'

Mexico (V)
Venezuela (V)

0

0

1

1.55

1.57

X

3.75

3.81

2

4.35

4.42